Община Русе обяви обществена поръчка за доставка на мобилно оборудване

0

Община Русе обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка на мобилно оборудване за нуждите на функционирането на анаеробна инсталация, във връзка с изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“, по обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Мобилен шредер с телескопичен товарач“;

Обособена позиция №2: „Трактор с челен товарач и с прикачен инвентар обръщач на компостни редове (компостообръщач)“

Обособена позиция №3: „Мобилно сито“

Обособена позиция №4: „Цистерна“

Обособена позиция №5: „Челен товарач 4х4“

Обособена позиция №6: „Електрокар“

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача на Община Русе, който се поддържа на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Срокът за подаване на оферти за участие е до 23:59ч. на 26.07.2023 г. Офертите се подават чрез платформата /ЦАИС ЕОП/ съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки и при спазване на изискванията, постановени от възложителя.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук