ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

0
1193
ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР   ЗА   ОКТОМВРИ   2019 г.

Внасяне на осигурителните вноски

за държавно обществено осигуряване и

допълнително задължително пенсионно осигуряване:

 

До 25 април:

 

(първият работен ден след 25 април 2015 г. е 27 април 2015 г.)

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Март 2015 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Март 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец Февруари 2015 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Март 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец Февруари 2015 г.

 

–  за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Март 2015 г.

 

–  за лицата, които през месец Март 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 

–  за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Март 2015 г.

 

–  за трудоустроените лица, на които през месец Март 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 

–  за лицата, на които през  месец Март 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 

–  за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Март 2015 г.

 

–  за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Март 2015 г .

 

–  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Март 2015 г.

 

–  за морските лица, за положения труд през месец Март 2015 г.

 

–  за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Март 2015 г.

 

–  за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Март 2015 г.:

– лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

– лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

 

–  за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец Март 2015 г.

 

До 30 април:

 

–  за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2014 г.

 

–  за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2014 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.

 

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване:

 

До 25 април:

 

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Март 2015 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Март 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец Февруари 2015 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Март 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец Февруари 2015 г.

 

–  за лицата в неплатен отпуск през месец Март 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 

–  за лицата, които през месец Март 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на       чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на     чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

 

–  за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Март 2015 г.

 

–  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Март 2015 г.

 

–  за лицата, които през месец Март 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 

–  за морските лица за положения труд през месец Март 2015 г.

 

–  за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Март 2015 г.

 

До 30 април:

 

–  за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2014 г.

 

–  за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2014 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.

 

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

До 10 април:

 

(първият работен ден след 10 април 2015 г. е 14 април 2015 г.)

 

–  Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Март 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.

 

до 25 април (първият работен ден след 25 април 2015 г. е 27 април 2015 г.)

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Март 2015 г.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Март 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Март 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Февруари 2015 г., които са  начислени или изплатени след 25 Март 2015 г.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Февруари 2015 г., които са начислени или изплатени през месец Март 2015 г.

 

–  Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Март 2015 г.

 

–  Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 Февруари 2015 г. и месец Март 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 

–  Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Март 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Март 2015 г.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Март 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 

–  Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Март 2015 г. задължителни осигурителни вноски.

 

–  Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Март 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

 

До 30 април:

 

–  Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

 

–  Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2014 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.