Питат работодателите от какви кадри имат нужда

0

Стартира първото за тази година проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила, съобщават от Агенцията по заетостта.

Както в предишните години, и този път ще бъдат анкетирани работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина и икономическа дейност, с което ще се формира национална представителност на проучването. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност.

Настоящото проучване за трети път ще се проведе в условията на пандемия. Очакванията са социално-икономическите последствия от нея отново да се отразят върху броя и вида кадри, от които работодателите считат, че ще имат нужда или ще се наложи да освободят в следващите месеци и години. В тази връзка, Агенцията по заетостта в on-line анкетния формуляр е включила въпроси относно влиянието на епидемичната криза. С това проучване вече ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. регулирани професии.

Анализът на заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще подпомогне насочването на краткосрочните мерки и програми за провеждане на подходящи форми и обучения за придобиване на професионални и ключови умения, търсени от работодателите. Прогнозите за освобождаване на персонал са полезни за вземането на решения за продължаване, актуализиране или създаване на нови адекватни мерки за подкрепа запазването на работните места на заетия персонал, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори.

Очакванията на анкетираните работодатели за необходимите им специалисти след 3 до 5 години са информация, която подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъде отчетена не само продължаващата криза, но и промените в технологията и организацията на труда, настъпващи в бързи темпове през последните месеци.

Агенцията по заетостта и Областна администрация – Русе разчитат отново на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които ще бъдат поканени да споделят своето мнение. Тяхната отзивчивост е предпоставка за насочване на усилията на всички страни за съхраняване, развиване и откриване на кадри, от които бизнесът може да се възползва, за да постига по-висока производителност и качество на работа.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 18 март 2022-а, след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво, като информацията ще бъде публикувана на сайта на Агенцията по заетостта.

Припомняме, че от 2018 година два пъти годишно Агенцията по заетостта анкетира работодателите за техните потребности от кадри през следващите 12 месеца и очакванията им за необходим нов персонал в средносрочен план – след 3-5 години. Обобщените резултати от всички предходни проучвания за търсените от бизнеса професии и умения са публикувани на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила”. Проучването се провежда на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили