Преструктурират Агенция „Митници“ в Централно митническо управление и териториални дирекции

0
323
Централно митническо управление

Агенция „Митници“ се преструктурира в Централно митническо управление и териториални дирекции.

Това реши правителството на днешното си заседание, приемайки Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и на Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата по неговото прилагане.

В структурата на Централно митническо управление се създават две главни дирекции – Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“. Преструктурират се териториалните структури на управление в Агенцията с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на АМ, постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.

Както ТВН вече съобщи, териториалните митнически дирекции ще бъдат пет – Тракийска, Югозападна, Дунавска, Северна морска и Южна морска. Център на Дунавската дирекция ще бъде Русе.

Целта на промените е да се постигне по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на приоритетни функции и задачи на митническата администрация.

 

Предвижда се с промените да се засили административният капацитет на централно и териториално ниво и по-ефективно да се осъществява дейността на митническите органи при митническия контрол, включително на контрола в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления. В резултат на преструктурирането ще се постигне оптимизиране на администрацията с отпадане на излишни структури, повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения и оптимизиране на натовареността на митническите служители. Като ефект от реформата се очаква увеличаване на приходите, реализирани от агенцията в резултат на засилените контролни функции, повишаване на качеството на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура.