Язовирите в Русенско са в добро състояние

0

Всички язовири в Русенско са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения, които да затрудняват нормалното им функциониране.

Това са показали резултатите от проверките на междуведомствената комисия, включваща представители на 6 институции, както и на общините от региона.

Техническото състояние на елементите, формиращи рисковия фактор при язовирите в областта, е добро и отговаря на изискванията. Изключение прави само язовирът в Борово, който е със неработещ изпускател, но собственикът е предприел мерки за обезопасяване на съоръжението и то е в ремонт. В указания срок собствениците на язовири са предприели необходимите действия за изпълнение на предписанията от предходната проверка. Показателите от извършените замервания на пиезометричните кладенци за следене на депресионната крива, геодезичните замервания и количеството на дренажен отток  при действащите язовири на територията на областта са в нормата. Не са установени хоризонтални и вертикални деформации по сухия и мокрия откос на язовирните стени.

По отношение на аварийното планиране е установено, че обектите разполагат с обособени аварийни складове, оборудвани съгласно изискванията. Също така  имат изготвени актуални аварийни планове за действие при опасност. При нито едни от обектите няма незаконно изградени строежи или съоръжения.

Превантивно комисията провери състоянието и на два напълно празни язовира – този в Каран Върбовка и Образцов чифлик. При огледа на място е констатирано, че и на двата язовира основният изпускател е оставен напълно отворен с цел отвеждане на постъпилите водни количества. Така излиза, че три от общо четиринайсетте водоема са напълно източени и не работят.

Изразено в проценти количеството на водата в трите най-големи язовира на територията на областта е както следва: яз. „Баниска“ 45%, яз. „Бойка“ 14% и яз. „Николово“ 65% от общия им полезен обем. Всички останали язовири поддържат близки до средното ниво количества на водата.

Припомняме, че захранването с питейна и битова вода в област Русе се осъществява посредством изградени кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез водоподаване от язовирите.

В Областна администрация – Русе ежедневно постъпва информация за нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта. Областният управител е в контакт с всички страни имащи отношение по въпросите свързани с управлението на водите и е в готовност при необходимост или при повишаване на риска от наводнение за незабавна реакция.

Следващата проверка на хидротехническите съоръжения би трябвало да се състои през есента.

Изработка на сайтове, СЕО оптимизация, реклами в интернет
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук