Провериха изпълнението на инвестиционната програма на „Монтюпе“

0
В доклада са включени 14 показателя

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна проверка на проидзводствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД.

Целта е да се провери изпълнението на финалните етапи на инвестиционната програма на дружеството, свързани с  подобряване условията на работната среда и ограничаване разпространението на миризми извън производствената площадка. Програмата беше внесена след две принудителни административни мерки от страна на инспекцията за ограничаване на производствената дейност на дружеството.

В момента на проверката на площадката не се е извършвала производствена дейност, за което инспекцията е информирана писмено. Констатирано е, че са изградени и функционират трите биофилтъра и свързаните към тях  аспирационни системи, обхващащи емисиите в работната среда на производствените халета. С това е изпълнено условие в актуализираното комплексно разрешително на оператора за ограничаване разпространението на миризми.

Предстои изградените съоръжения да бъдат въведени в редовна експлоатация съгласно изискванията на Закона за устройство на територията.