Русе взема под наем от Белене измервателна станция за въздуха

0
модерна мобилна станция

Община Русе ще вземе под наем от Община Белене Автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух.

Това става ясно от докладна записка на кмета Пенчо Милков до Общинския съвет, в която се иска съгласие общината за вземе участие в обемания от общината в Белене търг за ползване на апаратурата за срок от 2 години. Началната тръжна цена е определена на 1241,67 лева на месец без ДДС или 1490 лева на месец с ДДС.

Станцията е оборудвана с автоматична газанализаторна апаратура Thermo Scientific, работеща с референтните методи в съответствие с Директива 2008/50/ЕС и Наредба № 12/2010 г. за измерване на всички основни замърсители на въздуха: азотни оксиди, серен двуокис, въглероден оксид, озон и ФПЧ10, както и анализатори за измерване на специфични замърсители: бензен (анализатор сензорен тип за индикативни измервания, нереферентен метод) и анализатор за метанови и неметанови въглеводороди Thermo Scientific, модел 55i, с метод на измерване пламъчна йонизация (FID), в съответствие с приложимите норми.

Оборудвана е също така с гама-сонда за определяне на радиационния гама-фон и метеорологична станция за измерване на температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане, слънчева радиация и количество валежи.

Станцията е оборудвана с всички необходими допълнителни системи за пробовземане, калибриране,  климатична система и комуникационен хардуер, както и със система за защита от пренапрежение, висока температура и UPS за осигуряване на плавното спиране/тръгване на апаратурата при отпадане на основното захранване.