Русия наложи „контрасанкции“ на 74 компании, сред тях и български

0
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 2, 2021: Russia’s President Vladimir Putin is seen in his office in the Moscow Kremlin during a video conference meeting on the current situation in the coal industry in Russia’s Kemerovo Region (Kuzbass). Mikhail Metzel/POOL/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè èç Êðåìëÿ î ñèòóàöèè â óãîëüíîé îòðàñëè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Ìèõàèë Ìåòöåëü/POOL/ÒÀÑÑ

Русия налага санкции на 74 компании от 11 страни, сред които и България, съобщава ТАСС, като се позовава на пресслужбата на кабинета в Москва.

Компаниите са в сферата на военнотехническото сътрудничество и са от България, Великобритания, Германия, Канада, Литва, Словакия, Полша, Чехия, Черна гора, Естония и САЩ. Забранява се сключването на сделки в сферата на военнотехническото сътрудничество с компаниите от този списък.

Най-добрата агенция за подбор на персонал

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук