Самоосигуряващи се масово подават декларации без да използват новия ЕИК

0

Самоосигуряващи се лица масово подават декларации без да използват новия 9-значен единен идентификационен код, съобщават от Националната агенция по приходите.

При подаването на осигурителни декларации, самоосигуряващи се лица и земеделски стопани масово посочват своето ЕГН като идентификатор, посочват от ведомството. От там напомнят, че ЕГН вече е невалиден за тази цел, и че вече се използва новия 9-значен единен идентификационен код (ЕИК), издаден им от Агенция по вписванията. Най-често тези групи данъкоплатци подават формулярите си по пощата или на гишетата в салоните за обслужване, където грешката е забелязана от служител на приходната агенция и коригирана.

От 4 януари 2022 г. ЕГН и респективно Личния Номер на Чужденец в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления, защото Агенцията по вписванията служебно преобразува кода от 10-цифрения ЕГН в такъв от 9 знака /ЕИК/ на физическите лица. Новите 9-значни кодове осигуряват защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код бе 10-цифрен и съвпадаше с тяхното ЕГН. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR).

Информация за новия си 9-значен код, потребителите могат да получат на официалната страница на регистър БУЛСТАТ – www.bulstat.bg  , в раздел „Справки“- Справка стар-нов код. В поле „Код по БУЛСТАТ“ се въвежда 10-значния код по БУЛСТАТ, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, след което се натиска бутон „Търси“. Като резултат ще се изведе информация за стария код по БУЛСТАТ, актуалния код по БУЛСТАТ и наименованието на субекта.

През декември 2021 г. НАП информира лицата, за които се отнася промяната, като им изпрати електронни писма с разяснения по темата. Те донесоха полза на тези клиенти, които са предоставили на приходната администрация свой актуален и работен електронен адрес. Често задължените лица не посочват и верен телефонен номер за контакт с тях, което затруднява старанията на приходните служители да ги информират за допуснатите грешки. В практиката на офиса на НАП в Русе това са основните причини повечето от подаваните досега документи, изискващи новия 9-цифров ЕИК, да са неточни. Това са най-вече отнасящите се за отчет на периоди след 01. 01. 2022 г. като осигурителната  Декларация образец № 1 от  Наредба № Н-13/2019 г.  за месец януари 2022 г. и следващите месеци;  Декларация образец № 5 от  Наредба № Н-13/2019 г.; декларациите по чл. 55 ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за тримесечията от 2022 г.; СД по ЗДДС и др.  Всички, които не отстранят своевременно допуснатите грешки, рискуват да бъдат санкционирани за пропуснати важни срокове – напр. за подаване на  справките-декларации по ЗДДС до 14 февруари или за осигурителните декларации до 25 февруари…и др.

Изключение от това изискване е подаването на данъчни и осигурителни декларации, отнасящи се за периоди преди 01.01.2022 г. като например: Справката по чл. 73 ал. 1 и Справката по чл. 73 ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените доходи през 2021 г.; справки-декларации по ЗДДС за данъчни периоди преди 2022 г.; декларации обр. 1 и обр. 5 за периоди преди 2022 г. – те следва да се подават по стария 10-значен ЕИК по Булстат/ЕГН.

Телефонна консултация по тези въпроси може да се направи и в Информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили