Седмичен отчет на общинската администрация в Русе

0

6 – 10 февруари 2023 г.

 

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– монтирани бяха 26 пътни знака за пътна сигнализация по уличната мрежа на град Русе;

 • възстановено бe неработещо улично осветление на участъци в кв. Сарая, кв. Новата махала; по бул. „Потсдам“, бул. „Тутракан“, ул. „Алеи Възраждане“, ул. „Алея еделвайс, ул. „Арда“, ул. „Гео Милев“, ул. „Омуртаг“, ул. „Стрешер планина“, ул. „Росица“, ул. „Тракция“, ул. „Цанко Церковски“, ул. „Цар Асен“, както и по уличната мрежа в кв. Долапите, с. Червена вода и с. Долно Абланово;
 • извършени бяха ремонти на единични разрушения на пътните настилки на места по бул. „Тутракан“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Богдан войвода“, ул. „Изгрев“, ул. „Никола Вапцаров“, ул. „Цветница“ и околоблоковите пространства до бл. „Космос“ в кв. Цветница и бл. „304“ и бл. „314“ в кв. Чародейка;
 • извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Хан Кубрат“, в Парка на младежта и околоблоковите пространства на бл. „Хвойна“ в кв. Здравец – Изток, бл. „Баларев“ в кв. Здравец – Север 2, бл. „Битоля“ в кв. Цветница и бл. „7“ в кв. Дружба 1;
 • ремонтирани и възстановени бяха дъждоприемни шахти по бул. „Тутракан“;
 • отстранено бе опасно пропадане на участък от настилката по ул. „Борисова“;
 • на 8 февруари бе въведена временна организация на движението (ВОБД) на ул. „Никола Табаков“ и ул. „Михаил Хаджикостов“, във връзка с Водния цикъл;
 • проведено бе заседание на Обществения съвет по околна среда;
 • извършено бе посещение на брикетената фабрика по желание на членовете на Обществения съвет по околна среда;
 • извършени бяха съвместни проверки с РДНСК – Русе и РИОСВ – Русе в „Адванс Техник Композит“ ЕАД, където не бяха установени нарушения;
 • по график машинно бяха изметени улици, булеварди и други публични пространства в града;
 • извършена бе резитба на опасни клони в Парка на младежта;
 • в Общинския приют за безстопанствени животни са настанени 20 кучета, осиновени бяха 26 кучета и 3 котки. Извършена бе кастрация на 15 кучета и 3 котки

 

РЕСОР  „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 

– обявени бяха свободните места в детските ясли, във връзка с предстоящото класиране за февруар;

– подписан  бе договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“ по проект Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж;

– на 9 февруари бе обявено класиране за прием за текущата учебна година в детските градини и подготвителните групи към училищата;

представители на Община Русев участваха в работна среща, организирана от областния управител на област Русе с цел представяне и обсъждане на допълнени Анализи на общините от потребности от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, във връзка с актуализиране на Националната карта на социалните услуги;

– изпратени бяха писма до доставчици на социални услуги по случаите на деца с тежки увреждания, настанени в центровете за настаняване от семеен тип и предстоящата реформа в системата на социалните услуги;

– изпратено бе писмо до РЗОК относно вписване в листата на общо практикуващите лекари за непридружени деца чужденци и деца бежанци в риск, настанени в Кризисен център;

– извършени бяха проверки в ДГ „Здравец“ и ДГ „Пролет“ – филиал Червена вода.

– издадени бяха заповеди за изготвяне на проект на формули за разпределение на средствата за финансиране на дейностите в институциите на предучилищното и училищно образование в община Русе за 2023 г.;

– на 10 февруари представители на Община Русев участваха в обучение, организирано от Съюза на българските учители, във връзка с изготвянето на бюджетите в средното образование;

– проведени бяха финалите по тенис на маса на Общинските ученически игри за учебната 2022-2023 г.;

– изпратена бе информация до издателства и културни оператори от страната за популяризиране на конкурса за Националната  литературна награда „Елиас Канети“, 2023;

– извършени бяха дейности, във връзка с проекта на Българската фестивална асоциация „Българските фестивали – дигитални перспективи“ на Българската фестивална асоциация, финансиран по Програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“;

– експертите на Превантивно – информационния център проведоха среща на групата „Взаимопомощ на родители на зависими“ и две срещи с доброволците на ПИЦ, с цел подготовка за отбелязването на 14 февруари;

– проведени бяха 4 консултации от здравните медиатори със здравно неосигурени лица за ползата от непрекъснати здравно осигурителни права. На 5 лица е оказано  съдействие за провеждане на медицински прегледи при специалисти;

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 

– продължава кампанията по разяснение на процедурата за Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Eтап I. Експерти от отдел „Международно сътрудничество и проекти“ активно участват в провеждането на общите събрания на етажната собственост с цел разяснение на процедурата и възможностите за целево финансиране от Община Русе;

– подготвен бе Мартенския базар, чието официално откриване е на 13 февруари /понеделник/. На тематичния базар ще бъдат разположени 34 павилиона, от които 4 са предоставени на сдружения с нестопанска цел за осъществяване на различни благотворителни кампании;

– подготвено бе предложение за организиране на публичен търг с явно наддаване за терени за поставяне на търговски обекти в крайбрежна зона, което предстои да бъде гласувано на февруарската сесия на Общински съвет – Русе;

– Община Русе вече приема заплащането на данъци, такси и услуги, както с български, така и с чуждестранни дебитни и кредитни карти. Така се предоставя възможност на всички граждани, които имат задължения или желаят да ползват услуги на общински предприятия, да го направят с издадена от чуждестранна банка платежна карта. Чрез ПОС терминал могат да бъдат направени плащания към дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ № 1, в сградата на СБА, както и в изнесения офис в бл. „4“ в кв. „Дружба“ С дебитни и кредитни карти, издадени в чужбина, ще могат да се заплащат всички услуги на общинския информационен център и тези на ОП „Комунални дейности“, както и наложени глоби и санкции. Припомняме, че плащания на данъци и такси могат да се извършват и чрез банков превод, а клиентите на Пощенска банка, ДСК, ОББ, ПИБ и Алианц Банк също могат да покриват задълженията си чрез своето онлайн банкиране. Плащания могат да бъдат направени и чрез Изипей и Фастпей в цялата страна, през интернет платформата Ипей, както и през сайта на Министерството на електронното управление. Налогът за недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъкът върху превозните средства могат да бъдат платени на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. За предплатилите пълния размер до 30 април е предвидена отстъпка от 5 на сто. Задължените лица могат да направят и онлайн справка за своите данъци и такси, както и да ги платят, през сайта на Община Русе по всяко време чрез ПИК на НАП, Квалифициран електронен подпис (КЕП) или ЕГН/ЕИК и Персонален идентификационен номер (ПИН), който може да бъде получен от Дирекция МДТ.

 

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 

 • проведена беше среща с ръководството на Мотоклуб „Ропотамо“ в с. Николово. Подготвя се извършването на ремонт покрива на сградата, отдадена под наем на мотоклуба. Покривът на сградата ще се възложи при благоприятни атмосферни условия за ремонт на покриви. Ремонт ще бъде извършен и в сградата на Пенсионерски клуб „Липник“ в с. Николово. В момента върви процес на подготовка на необходимата за целта документация;
 • на 7 февруари служители в отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ сигнализираха изпълнителя за установени дефекти в СУ „Христо Ботев“ и МГ „Баба Тонка“, след направените ремонти там, като е поставен срок за реакция до 28 февруари;
 • продължават огледите на свободни жилища общинска собственост и изготвянето на количествено – стойностни сметки за извършване на ремонт в тях;
 • извършени бяха 5 проверки за незаконно строителство, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи. За проверките са съставени протоколи. Издадени са един констативен акт и две наказателни постановления за незаконно строителство, като същите са в процес на изпращане до заинтересуваните лица;
 • издадени бяха 13 разрешения за строеж.

 

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук