Шефът на КРС си начислил над 60 000 лв. допълнително възнаграждение

0
6000 лв. коледна добавка

Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров си начислил над 60 000 лв. допълнително възнаграждение, съобщиха от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Производството срещу него е започнала по сигнал от орган на изпълнителната власт.

Установено е, че в периода 2019 – 2021 г. Димитров е издал 11 заповеди, с които се определят допълнителни възнаграждения за служители в КРС, сред които е и самият той. Възнагражденията са били изплащани ведно със заплатите по утвърдени от председателя поименни списъци.

Издаването на заповедите и утвърждаването на поименните списъци към тях, в които е фигурирало и неговото име, е осъществяване на правомощия в частен интерес. С тези си действия Димитров, като лице, заемащо висша публична длъжност, е осъществил конфликт на интереси, с които си е осигурил материална облага в периода 25.01.2019 – 27.10.2021 г. Законосъобразното поведение в случая би било да си направи самоотвод от служебните задължения, с които определя собствените си допълнителни възнаграждения. Нарушението поставя под съмнение обективното и безпристрастно изпълнение на професионалните задължения, особено когато частният интерес се съчетава с лицето, заемащо висшата публична длъжност.

На Димитров е наложена глоба в размер на 5 000 лв. В полза на държавата се отнема сумата от 63 449 лв., представляваща материалната облага, реализирана от конфликта на интереси, както и сумата от 6 434, 34 лв. – дневното възнаграждение за дните, в които са подписани и утвърдени заповедите.