Темида отхвърли оспорването на “Метал Фусион”

0
кмет в с. Кацелово

Административният съд в Русе отхвърли жалбата на „Метал Фусион“  срещу  Решение № РУ-20-П от 26.07.2021 г. на директора на РИОСВ – Русе.  

По силата на административния акт бе прекратена процедурата по оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение на дружеството за „преустройство и промяна предназначението на част от промишлена сграда за дейности по преработка на черни метали и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана в Западната промишлена зона“ на гр. Русе. 

Делото бе образувано по жалба на „Метал Фусион“ с възражения за незаконосъобразност и нищожност на решението. Основните доводи на дружеството, бяха свързани с допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и противоречие с материалноправните разпоредби. Бе направено и искане да се прогласи за нищожно или отмени като незаконосъобразно обжалваното решение, а преписката да се върне на Директора на РИОСВ – Русе за ново произнасяне. 

В хода на съдебното производство бяха събрани множество доказателства, с които бе установено, че проектното предложение на дружеството за преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда и дейност по преработка на черни метали включва 5 бр. изпускащи устройства на емисии на замърсители в атмосферния въздух със съответните пречиствателни съоръжения. Следствие тази дейност е установено, че генерираните замърсители на въздуха ще са прах и общ органичен въглерод, а в състава им се съдържат феноли, амини и формалдехид, които са опасни и канцерогенни, дразнят дихателните пътища и предизвикват неприятни миризми.  

Въз основа на представената писмена документация е установено, че територията, в която попадат процесните имоти (съгласно Общия устройствен план на Община Русе), е определена като „предимно производствена“. Предвид разграничението, определено от законодателя, в посочената технологична зона е недопустимо съчетаването на дейности, част от които са обект на инвестиционното предложение.  

С така установените обстоятелства съдът приема, че оспореното решение е издадено от административния орган след извършване на всички действия и процедури, предвидени в Наредбата за ОВОС. Съгласно нормата на чл. 2а ал. 2 от Наредбата прекратяването на процедурата по оценка на въздействието на околната среда може да се извърши във всеки етап от процедурата, в който по преписката постъпят данни за недопустимост на инвестиционното предложение.  

С тези съображения съдът приема, че оспореният административен акт е законосъобразен, а жалбата и изложените в нея възражения и правни доводи – неоснователни. 

Пълният текст на съдебния акт е публикуван в интернет страницата на Административен съд – Русе можете да видите ТУК 

 

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили