Върховен прокурор ще може да разследва главния прокурор

0
100
Върховен прокурор

Върховен прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата, ще е магистратът, който ще може да разследва обвинител № 1. Това предвиждат поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, приети на извънредно заседание на правителството.

Законовите промени са в изпълнение на препоръка на Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

Разследването срещу главния прокурор и неговите заместници ще се провежда от завеждащия инспектората на прокуратурата. За целта той ще получи нов статут – ще се избира с 2/3 мнозинство от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и ще има 7-годишен мандат. Избирането и освобождаването му ще става по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия. 7-годишният мандат може да бъде прекратен на основанията, на които се освобождават предсрочно членовете на ВСС – подаване на оставка, влязла в сила присъда, трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година и дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.

Предлага се още в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, извършено от главния прокурор или негови заместници, прокурорът завеждащ инспектората на прокуратурата, да може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори или следователи от Националната следствена служба.

Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.