ВАС разпломбира Хале 3 на „Монтюпе“

0
108
изтича срока за забележки и възражения

Пломбираното със заповед на директора на РИОСВ в Русе Хале 3 на френския завод за автомобилни части „Монтюпе“ трябва да бъде разпломбирано.

Това постанови със свое определение тричленен състав на Върховния административен съд реши. Председателстваната от съдия Боян Магдалинчев тричленка преценява, че по-голямата част от извършените замервания и химически анализи преди и след прилагането на принудителната административна мярка, са в норма и че замърсяването на въздуха в Русе очевидно не се дължи основно на дейността на предприятието на дружеството-жалбоподател.

Според върховните съдии, принудителната административна мярка е наложена „без по надлежния ред да е установена пряка и непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда, респективно за увреждане на здравето или имуществото на хората, с причинител принудително изведената от експлоатация инсталация. Касае се за налагане на принудителна административна мярка, рефлектираща тежко и ограничително върху дейността на производствена практика, изразена чрез принудително извеждане от експлоатация на цялостна инсталация, при трудно определяем срок на действие и без да е установено дали към момента на налагане на мярката пряката и непосредствена опасност за замърсяване на атмосферния въздух или за здравето на хората е била налице“, пише в определението на върховните съдии.

Те не приемат и изводите на русенските си колеги, че са налице доказателства, от които може да се направи предположение, че не е установено по несъмнен и безспорен начин настъпването на значителна и трудно поправима вреда на дружеството-жалбоподател именно от предварителното изпълнение на процесната заповед за налагане на принудителни административни мерки, е необоснован. „От приложените по делото писмени доказателства по несъмнен начин се установява, че предварителното изпълнение на заповедта ще причини на дружеството значителни и трудно поправими вреди. Касае се за драстично ограничаване на дейността на промишленото предприятие, водещо до неизбежно до съкращаване на наетия персонал и неизпълнение на сключени договори за износ на готова продукция, тежки финансови загуби (в размер на милиони евро и лева) и уронване на престижа на дружеството. Нещо повече, налагането на процесната принудителна административна мярка рефлектира негативно и върху обществения интерес за намаляване на безработицата сред активното население и насърчаване на чуждите инвестиции в нашата страна“, е становището на върховните магистрати.

Според тях, „ангажираните към настоящия момент по делото доказателства установяват, че повечето извършени замервания и химически анализи преди и след прилагането на принудителната административна мярка, са в норма и замърсяването на въздуха в [населено място] очевидно не се дължи основно на дейността на предприятието на дружеството-жалбоподател, поради което не може да се направи извод за накърняване на обществения интерес – т.е. законовата презумпция за наличие на защитим обществен интерес е оборена.

На тази база тричленката отменя постановеното от Административния съд в Русе определение от 20.12.2016 г. и спира предварителното изпълнение на заповед № 471/10.11.2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В средата на януари Ивелина Белчева, която тогава беше министър на околната среда и водите, е потвърди като правилна и законосъобразна заповедта от ноември 2016 г. на директора на РИОСВ в Русе. От предприятието обаче категорично отрекоха да замърсяват въздуха в Русе и заявиха, че в града има 60 производствени предприятия с общо 220 комина.

Предстои да се произнесе и съдът в Русе, тъй като делото по същество за законосъобразност предстои да се гледа.