Важни дати в данъчния календар през септември      

0

С настъпването на новия месец от Национална агенция за приходите напомнят за предстоящите срокове на данъчните събития през месец септември.

       По ЗКПО до 10 септември е необходимо да се декларират направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри. До 15 септември трябва да се внесат месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък, а до 30 септември юридическите лица имат  възможност за еднократно подаване на нова годишна декларация за корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение за предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ѝ е изтекъл.

       По ЗДДС до 14 септември трябва да се подаде справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетните регистри и внасяне на дължимия ДДС за месец август. Това е и крайния срок за подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция  или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за месец август. До 30-ти септември регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро.

  По ЗДДФЛ до 25 септември е срока за внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и за внасяне на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец август, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 септември. До 30 септември е последната възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Тази възможност се отнася и при откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за предходната година.

      Повече подробности за задълженията по тези закони, както и за сроковете  през септември по ЗСВТС и по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. може да откриете в сайта на НАПhttps://nra.bg/wps/portal/nra/calendar/calendar

агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук