За последно подаваме данъчни декларации на хартия

0
328
Предварително попълнените данъчни декларации

За последен път този месец имат право да използват хартиен носител, за да подадат декларацията за дължими данъци самоосигуряващи се лица – платци на доходи по извънтрудови правоотношения, както и физически лица, получатели на доходи, за които са задължени да удържат и внесат данък.

За това напомнят от Националната агенция по приходите. При следващото деклариране през месец април  за доходите от първото тримесечие на 2019 г. и занапред те вече ще са задължени да правят това само по електронен път с електронен подпис или ПИК от НАП.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО  трябва да се подаде до 31 януари 2019 г., когато изтича срокът за внасяне на дължимите данъци от фирми и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 г. са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или наем и са удържали авансов данък върху тези доходи.  Юридическите лица са задължени да направят това само по електронен път.

Досега в офиса на НАП в Русе са получени 1 741 от тези декларации, като само 9 от тях са на хартиен формуляр, което подсказва, че голяма част от самоосигуряващите се лица вече се ориентират към електронно подаване на т. нар. образец 4001.

Земеделските производители също трябва да я подават, ако са реализирали селскостопанска продукция или са получили субсидии, т.е. имат приходи от дейността.

Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други).

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.

Предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията, подавана за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700, на интернет страницата на агенцията30 или в офисите на приходната администрация.