Започва подаването на заявления за компенсации за неприетите в детски градини деца

0

Родителите на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които заради липса на места не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общинските и държавните детски градини, могат от днес да кандидатстват за компенсирането на разходи, които са пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

За да получат помощта- компенсация в размер на 372 лв., те трябва да отговарят на няколко условия:

1. Детето да е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина и да не е прието поради липса на свободни места;

2. Детето да не е записано в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето да не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи на деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. За отглеждане на детето да не се използва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст.

Документите се подават в срок до 5-то число на месеца, за който се иска компенсиране:

– за месец септември – от 01.10. до 05.10.2022 г.
– за месец октомври – от 01.11. до 05.11.2022 г,
– за месец ноември – от 01.12. до 05.12.2022 г. и
– за месец декември – от 01.10. до 05.01.2023 г.

Общината ще извърши проверка дали родителите и техните деца отговарят на условията за получаването на помощта и в 14-дневен срок ще ги уведомят дали имат право да получават компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

Към искането се прилагат следните документи в зависимост от вида на сключените договори:

1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи:

а) Договор, сключен между родителя и частната детска ясла или частна детска градина с яслена група (прилага се само при първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);

б) платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

с) Удостоверение от банка за банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата, сключени с физически лица:

а) договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице (прилага се само с първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);

б) отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

в) копие от документи, удостоверяващи изискванията към физическото лице, което е страна по договора – диплома за придобита професионална квалификации „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;

с) документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

г) удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи ще се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с надлежни документи.

Бъди свободен

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук