Обръщение на кмета Милков към русенци за запрашения въздух

0
Обръщение на кмета

Обръщение на кмета Пенчо Милков към русенци, във връзка с установеното превишаване на нормите за концентрация на фини прахови частици във въздуха над Русе, разпространи пресслужбата на Общината.

Предлагаме ви пълния текст на обръщението:

Уважаеми съграждани,

Във връзка с установеното превишаване на нормите за концентрация на фини прахови частици (ФПЧ10) в Русе, Ви уведомявам за причината за замърсяването на атмосферния въздух.

През отоплителния сезон основен замърсител на въздуха са източниците на битово отопление, които самостоятелно могат да доведат до превишаване на средните денонощни норми от 50 μg/m3. При най-студено време битовото отопление би могло да доведе до приземни концентрации, превишаващи петкратно нормата на фини прахови частици.

Община Русе създаде система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, която комуникира със сървърите на Министерството на околната среда и водите и показва в реално време данните от измервателната станция на територията на града.

Актуалната информация за въздуха постъпва веднага в националната база данни в Изпълнителната агенция по околна среда, както и на интернет сайта на Община Русе – http://212.25.36.197:8080/

Данните се изнасят и на електронните информационни табла, разположени пред сградата на Община Русе на площад „Свобода“ №6 и пред Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ №1.

Във връзка с проблема с битовото отопление с твърди горива и дърва Община Русе е партньор по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството атмосферния въздух” по Програма LIFE на Европейския съюз.

В период на изпълнение са следните дейности:

В Община Русе функционира Местен информационен център, създаден за целите на проекта. Той работи в сградата на общината на адрес ул. „Олимпи Панов“ №6, ет. 4, стая 3, тел. за връзка 082/ 506 793.

Центърът изпълнява следните дейности:

директно общуване с домакинствата;

провеждане на срещи, събрания, публични събития;

предоставяне на информационни материали;

информация за покани за участие в схемата.

В началото на 2020 г. ще бъдат монтирани нови 2 автоматични станции за едновременно измерване на ФПЧ10,  ФПЧ2,5 и метеорологични параметри с предаване на данни в реално време на територията на община Русе. Станциите са с възможност за присъединяване към Националната система за  мониторинг на околната среда (НСМОС) – атмосферен въздух

След анализ на социологическите проучвания са обявени публично районите, в които ще се подменят отоплителни уреди. На следния адрес може да се запознаете с проекта и всички критерии и документи, необходими за кандидатстването: https://www.ruse-bg.eu/bg/pages/645/index.html

До края на месец януари ще бъде обявена покана за кандидатстване за пилотните 80 отоплителни уреди за домакинствата.

Ще се подменят отоплителните уреди на още 1388 домакинства.

Във връзка с редовните сигнали за миризми от Източна промишлена зона, Ви уведомявам, че съм изискал от контролния орган по отношение на промишленото замърсяване – РИОСВ Русе , наличната информация за извършените от тях дейности съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовата нормативна база.

От тази седмица са публични  данните от пункт за собствен непрекъснат мониторинг на КАВ, разположен на територията на площадката на „Монтюпе“ ЕООД на следния адрес: http://www.riosv-ruse.org/danni-ot-sobstven-monitoring-na-spetzifichni-organichni-veshtestva-na-montyupe-eood.html

Призовавам всички граждани активно да подават сигнали за изгаряне на нерегламентирани горива. Община Русе ще извършва проверки в посочените от Вас имоти, ще систематизира и обобщава сигналите и предприетите действия и резултати. Пълната информация ще Ви предоставяме ежемесечно на интернет страницата на Община Русе.