Обществен съвет ще подпомага Община Русе по икономическите въпроси

0

Обществен съвет по икономически въпроси беше изграден към Община Русе. В състава му са представители на бизнеса, търговски камари, академични среди, браншови и други граждански организации, развиващи дейност на територията на общината.

Основната цел на Съвета като експертно-консултативен орган е да подпомага местната власт и местното самоуправление при формиране на позиции, поемане на инициативи за развитие и провеждане на общинската политика по икономически въпроси.

От обществения съвет се очаква да предоставя становища по актуални проблеми на икономическото развитие, както и да отправя предложения към Община Русе за политики и мерки при планиране и реализация на дейности за постигане на устойчив икономически растеж. Правилникът му предвижда участие на неговите членове в обществени обсъждания, генериране на идеи относно цялостното развитие на общината, както и даване на предложения относно подготовката, изпълнението и мониторинга на Плана за интегрирано развитие на Община Русе. Участниците в Съвета ще могат да организират провеждането на обсъждания по внесени от граждани и юридически лица предложения и препоръки, както и да споделят и популяризират добри практики в областта на икономическото развитие и насърчаване на инвестициите.

Съветът има право да прави предложения за организиране на местни референдуми и да насърчава публично-частното партньорство между местната власт и бизнеса на територията на община Русе при планиране и реализация на дейности с цел постигане на устойчив икономически растеж.

Работата на Съвета цели да осигури и гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с икономиката, инвестициите и публично-частното партньорство.

Според приетия Правилник за създаването, устройството и дейността на Съвета от страна на Община Русе всички представители ще са с право единствено на съвещателен глас, като заседанията му ще бъдат председателствани от кмета Пенчо Милков или зам.-кмета Златомира Стефанова. Съставът му ще се определя за срок от две години, като участието на членовете е на доброволни начала и е безвъзмездно,

зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук