ОИЦ – Русе запозна бизнеса с процедура „Умения“

0
70
процедура „Умения“

Областният информационен център – Русе представи процедура „Умения“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 пред заинтересовани представители на бизнеса. Крайният срок за кандидатстване по нея е 3 май 2019 г., 17,30 часа.

Нейната цел е да повиши квалификацията на заетите лица, да насърчи професионалното и кариерно развитие, да стимулира ученето през целия живот и участието в различни форми на заетост. Освен това тя цели да повиши икономическата активност и достъпа до заетост на безработни и неактивни лица чрез обучение.

По процедурата ще се финансират: специфични обучения за конкретно работно място/ работен процес, обучения за професионална квалификация  и за ключови компетентности, за включване на безработни и неактивни лица в несубсидирана заетост при  работодател след успешно завършено обучение, както и възможност за гъвкави форми на заетост за периода на обучението.

В експозето си експертът Габриела Стефанова обърна внимание, че по процедурата допустими кандидати са работодатели,  но ако те ще предоставят специфични обучения, трябва да развиват основна или допълнителна икономическа дейност в определени сектори, ясно посочени в условията за кандидатстване.  Изяснено бе, че тези изисквания се отнасят и до партньорите. По процедурата партньорството е допустимо, но не е задължително.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 15 000 лева, а максималният  – 3 911 660 лева. Долният праг е толкова нисък с цел да се даде шанс и на микро предприятията да се възползват от процедурата. Ако не могат самостоятелно да достигнат минималния праг от 15 000 лева, те имат възможност да си партнират с максимум двама други работодатели, коментира Стефанова. Тя изясни още кои са допустимите и недопустими разходи, какви стимули се предоставят на работодателите и при какви условия, начинът на кандидатстване чрез ИСУН 2020, оценката на проектните предложения и други детайли от условията за кандидатстване.

По време на срещата екипът на ОИЦ отговаря на редица конкретни въпроси, свързани с процедурата. Всички участници получиха информационни материали, подготвени от него.