ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР

0
ОСИГУРИТЕЛЕН   КАЛЕНДАР   ЗА   ОКТОМВРИ   2019 г.

Внасяне на осигурителните вноски

за държавно обществено осигуряване и

допълнително задължително пенсионно осигуряване

 

До 25 юни

(първия работен ден след 25 юни 2016 г. е 27 юни 2016 г.):

 

 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Май 2016 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Май 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец Април 2016 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Май 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец Април 2016 г.

 

–  за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Май 2016 г.

 

 за лицата, които през месец Май 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони

 

 за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Май 2016 г.

 

–  за трудоустроените лица, на които през месец Май 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.

 

–  за лицата, на които през  месец Май 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.

 

 за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец Май 2016 г.

 

–  за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец Май 2016 г .

 

 за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Май 2016 г.

 

–  за морските лица, за положения труд през месец Май 2016 г.

 

–  за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец Май 2016 г.

 

–  –  за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за Май 2016 г.

 за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Май 2016 г.

 

–  за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец Май 2016 г.

 

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 

До 30 юни:

 

–  Подаване на декларация  от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 01 Юли 2016 г.  желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

 

–  Подаване на декларация  от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 01 Юли 2016 г.  желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.

 

–  Подаване на декларация  от лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, в която  писмено заявяват желанието си за осигуряване пред съответния държавен орган и посочват датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати (§ 6 от ПЗР на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

 

 

Внасяне на осигурителните вноски

за задължително здравно осигуряване

 

До 25 юни:

 

 за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Май възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец Май 2016 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 Май 2016 г., отнасящи се за труд положен 6през месец Април 2016 г.

 

–  за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец Май 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец Април 2016 г.

 

–  за лицата в неплатен отпуск през месец Май 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

 

–  за лицата, които през месец Май 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на       чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

 

–  за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец Май 2016 г.

 

–  за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец Май 2016 г.

 

–  за лицата, които през месец Май 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

 

–  за морските лица за положения труд през месец Май 20165 г.

 

–  за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец Май 2016 г.

 

По Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г.

 

До 10 юни:

 

–  Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2016 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.

 

До 25 юни

(първия работен ден след 25 юни 2016 г. е 27 юни 2016 г.):

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Май 2016 г.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Май 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец Май 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец Април 2016 г., които са  начислени или изплатени след 25 Май 2016 г.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди Април 2016 г., които са начислени или изплатени през месец Май 2016 г.

 

–  Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец Май 2016 г.

 

–  Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22,от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  осигуряването е възникнало след 1 Април 2016 г. и месец Май 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.

 

–  Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец Май 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец Май 2016 г.

 

–  Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец Май 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.

 

–  Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец Май 2016 г. задължителни осигурителни вноски.

 

–  Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Май 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване – лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.