Първото заседание на комисията за въздуха е отворено за граждани

0

Всички русенци са поканени на първото  заседание на временната  комисия за въздуха, която ще се проведе на 31 януари 2020 г. от 17:30 часа в зала  „Свети Георги“ .

Чрез създаването на комисията се има за цел  да бъдат проучени всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването, да се установят  основните групи замърсители, кои са компетентните органи за решаване на проблема и докъде се простира тяхната компетентност, да се установят причините, довели до възникването на проблема и да се набележат начините за неговото решаване.

След това тя трябва да изготви обща позиция на русенската общественост по въпроса.

Дейността на комисията ще бъде подпомогната от експерти на общинската администрация, а при необходимост е възможно да бъдат ползвани външни  специалисти като консултанти. Ще се призоват и изслушат експерти от контролните органи. Ще бъдат поканени представители на промишлените предприятия, на неправителствените организации и държавните органи, имащи отношение по опазване чистотата на въздуха ни.

Изискана е наличната в РИОСВ – Русе информация за извършения емисионен контрол на неподвижни източници на емисии от отпадни газове  на територията на общината и резултатите от тях. Ще бъдат разгледани всички Годишни доклади по околна среда на операторите.

Провели сме срещи и огледи на място в някои от най-големите промишлени предприятия, като изрично сме изискали при желание от гражданите те да организират дни на отворените врати, за да има прозрачност и информираност за всички русенци.

Председател на комисията е Дауд Ибрям, а членове са Стоян Христов, Пламен Рашев, Биляна Кирова, Владо Владов, Деян Недков, Деана Тонева, Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев.