Пречиствателната станция в Разград с акт за нарушение по Закона за водите

0
Източник: https://www.moew.government.bg
  • Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника – река Бели Лом

Експерти на РИОСВ – Русе установиха техническа неизправност на съоръжението вторичен утаител на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Разград (ГПСОВ) в неделя, на 17 септември. Извънредната проверка е извършена съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, под координацията на заместник-министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров.

Съоръжението вторичен радиален утаител представлява последна стъпка на пречистване на отпадъчните води, което е довело до изпускане на излишната активна утайка в реката. Технологията на пречистване изисква своевременното отстраняване на утайката от съоръжението, с цел недопускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника. На мястото на заустването на ГПСОВ – Разград е констатирано увличане на утайка, мътнокафява, с характерен мирис. Взети са водни проби от изхода на станцията, които са анализирани от Регионална лаборатория – Русе.

Към днешна дата са готови резултатите от пробите. Те показват отклонения от нормите на всички изследвани показатели, за което на дружеството ще бъде наложена санкция.

За установеното нарушение е съставен акт за административно нарушение по Закона за водите за това, че ВиК операторът „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД не поддържа в техническа и експлоатационна изправност съоръженията. Дадени са предписания за отстраняване на неизправността, довела до изпускане на непречистени отпадъчни води във водоприемника – река Бели Лом. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.

Кратко видео можете да видите на адрес: https://www.youtube.com/shorts/oJDHM6Ih2Po

Източник: https://www.moew.government.bg

агенция за подбор на персонал
зарядни станции за електромобили
Посъди дърво-остави следа

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук