РИОСВ не установи замърсяване от „Свинекомплекс Бръшлен“

0
11
установиха изхвърляне на непречистени отпадъчни води

Сигналите за неприятни миризми и замърсяване на река Дунав от дейността на „Свинекомплекс Бръшлен“ АД са неоснователни.

Това са показали резултатите от извършените от екоинспекцията проверки и измервания на качеството на атмосферния въздух в село Бръшлен, област Русе. От РИОСВ уточняват, че сигналите за неприятни миризми, общо 3, са от средата на април и началото на месец май. Експерти на инспекцията от няколко направления са извършили извънредна проверка на свинекомплекса. Не са установени нарушения на условията в комплексното разрешително на оператора. От момента на издаване на разрешителното през 2008 г. е преустановено заустването на отпадъчните води в река Дунав. Прилаганата технология за отглеждане на животните в комплекса не предполага отделяне на отпадъчни води, а течни и твърди торови маси, които се използват за наторяване на обработваеми земи.

По инициатива на РИОСВ-Русе е проведена среща с кметовете на селата Бръшлен, Нова Черна и Цар Самуил и представители на свинекомплекса. Кметовете на с. Нова Черна и Цар Самуил категорично са заявили, че не са усещани миризми, както се твърди в единия от сигналите.

По разпореждане на директора на РИОСВ-Русе мобилна станция за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС е извършила тридневни измервания в центъра на с. Бръшлен. Резултатите не показват отклонения от нормите на следените показатели, в т.ч. и на сероводород. Подателите на сигналите ще бъдат уведомени за резултатите от упражнения контрол.